Pop-Kvíz 1999! nyereményjáték 2017 – NetPincér nyereményjáték szabályzata

1. A Nyereményjáték szervezője, adatai

A Nyereményjáték szervezője: Az „Pop-Kvíz 1999!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Viala Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14-18.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-668748; a továbbiakban: “Szervező”), mint a www.netpincer.hu domain alatt elérhető szolgáltatás üzemeltetője.

A Nyereményjáték neve: Pop-Kvíz 1999!

A Nyereményjáték időtartama: a Nyereményjáték 2017. szeptember 26. napján 10 óra 00 perctől 2017. október 31. napján 23 óra 59 percig tart.

2. A Nyereményjátékban való részvétel feltételei

A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a jelen pont 10. bekezdésében meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a  Nyereményjáték  1. pontban írt időtartama alatt a

 • elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul a megadott adatai jelen Játékszabályzatban írtak szerinti kezeléséhez, majd
 • a 3. pontban meghatározottak szerint játszik a 18vagyok.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) felületén elérhető játékkal (a továbbiakban: Játék), valamint
 • sikeres Játék esetén (a Játékban a véletlenszerűen lejátszott 10 (tíz) zeneszám közül legalább 8 (nyolc) zeneszám esetében helyesen kiválasztja a zeneszám előadóját a 3 (három) előre megadott lehetőség közül, amiért a Játékos megkapja a „POP-Kvíz Császár” címet és jogosulttá válik egy 18% kedvezményre jogosító kuponra) nevének és e-mail címének megadásával feliratkozik a Szervező promóciós hírlevelére.

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)

A Nyereményjátékban egy megadott e-mail cím kizárólag egyszer vesz részt a Játékban.   

A Játékosok a Pályázat beküldésekor a rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Nyereményjátékból.

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját e-mail címük felhasználásával küldenek be a Nyereményjátékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Nyereményjátékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Nyereményjátékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

3. A Nyereményjáték menete

A Nyereményjátékban való részvételhez Játékosnak az 1. pontban meghatározottak szerint a Weboldalon az „Elviszem a koronát!” gombra kell kattintani és el kell fogadnia a Játékszabályzatot. Amennyiben a Játékos az ezt követően megjelenő felületen az ott véletlenszerűen lejátszott 10 (tíz) zeneszám közül legalább 8 (nyolc) zeneszám esetében helyesen kiválasztja a zeneszám előadóját a 3 (három) előre megadott lehetőség közül, akkor a Játékos megkapja a „POP-Kvíz Császár” címet, és amennyiben nevének és e-mail címének megadásával feliratkozik a Szervező promóciós hírlevelére és a „Kérem, köszönöm” gombra kattint, jogosulttá válik egy 18% kedvezményre jogosító kuponra (a továbbiakban: Kupon), amelyet a www.netpincer.hu oldalon keresztül történő rendelés során használhat fel. A rendelés leadása érdekében – amennyiben még nem regisztrált korábban – regisztrálnia kell a www.netpincer.hu oldalon.

A Kupont a Játékos az általa megadott e-mail címre kapja meg az e-mail cím megadásától számított 24 (huszonnégy) órán belül kiküldött visszaigazoló e-mailben. Amennyiben a Játékos az e-mail cím megadásától számított 24 (huszonnégy) órán belül nem kapja meg, a 6. pontban írt elérhetőségeken kérhet felvilágosítást. A Kuponra, illetve a Kupon felhasználására vonatkozó részletes szabályokat a Játékszabályzat 4. pontja tartalmazza.

Amennyiben a Játékosnak csak 7 (hét) helyes választ sikerül adnia a fentiek szerint, abban az esetben „Kiskirály” címet kap, amely azonban nem jogosítja a Kuponra. Amennyiben Játékos „Kiskirály” címet kapott a játékban, úgy lehetősége van ugyanezen a felületen (addig, amíg a felületet be nem zárja) tovább próbálkoznia mindaddig, amíg nem sikerül a 10 véletlenszerűen lejátszott zeneszám közül kell legalább 8 esetében helyesen kiválasztani az előadót.

Amennyiben a Játékosnak csak 6 (hat) vagy annál kevesebb helyes választ sikerül adnia a fentiek szerint, abban az esetben „Nyalóka” címet kap, amely azonban szintén nem jogosítja a Kuponra. Amennyiben Játékos „Nyalóka” címet kapott a játékban, úgy lehetősége van ugyanezen a felületen (addig, amíg a felületet be nem zárja) tovább próbálkoznia mindaddig, amíg nem sikerül a 10 véletlenszerűen lejátszott zeneszám közül kell legalább 8 esetében helyesen kiválasztani az előadót.

A Játékosnak lehetősége van arra, hogy a „POP-Kvíz Császár”, „Kiskirály”, illetve „Nyalóka” címét a saját Facebook oldalán megossza, amelyet a „Megosztom” gombra kattintással tehet meg. A fenti megosztás önkéntes alapú, amennyiben a Játékos úgy dönt, hogy a „címét” megosztja a Facebook oldalán, úgy ezzel összefüggésben a Játékos kedvezményre, nyereményre, díjazásra nem jogosult.

4. Kupon felhasználási feltételek:

 • Minimális rendelési érték 1 000 Ft, maximális rendelési érték 10 000 Ft.
 • A kuponkód az arra jogosult Játékos által megadott e-mail címre való kiküldés pillanata, de leghamarabb 2017.09.26. és 2017.10.31. között használható fel a www.netpincer.hu weboldalon vagy a NetPincér mobil applikáción (Android vagy iOS) keresztül leadott rendelése során.
 • Kizárólag online fizetési mód (bankkártya, SZÉP kártya) esetén érvényesíthető, és más kedvezménnyel nem összevonható.
 • A kupon kizárólag egyszeri felhasználásra jogosít fel és készpénzre nem váltható.
 • A NetPincér fenntartja a jogot a rendelés törlésére vagy a felhasználói fiók zárolására (visszaélés gyanúja esetén), illetve az akció részleteinek előzetes értesítés nélküli módosítására.

5. Adatvédelem

A Játékos, mint adatkezeléssel érintett a jelen Játékszabályzat elfogadásával és hozzájárulása megadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 20. § szerinti adatvédelmi tájékoztatást, azaz a jelen tájékoztatást elolvasta és megértette, egyúttal az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a jelen Játékszabályzatban rögzített célból és formában kezelje, az alábbiak szerint.

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Nyereményjátékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • Szervező, mint adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (teljes név, e-mail cím) a Nyereményjátékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Kupon elküldése céljából kezelje, illetve feldolgozza;
 • nevüket és az általuk megadott e-mail címet a Szervező marketing adatbázis építése céljából direkt marketing célú megkeresések küldése (saját termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása; a továbbiakban: Promóciós hírlevél) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja; és
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

Az adatkezelő a Szervező Viala Kft.

A Szervező vállalja, hogy az adatokat bizalmasan kezeli, és harmadik személynek nem adja tovább.

Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését, illetve ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről az alábbi címeken: Viala Kft 1243 Budapest, Pf. 655 címen vagy az info@netpincer.hu e-mail címen. A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kupon elküldése előtt kezdeményezi személyes adatai törlését a Nyereményjátékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja a Kupont a Játékos részére biztosítani.

A Játékosok megadott személyes adatait (név, e-mail cím) a jelen Játékszabályzatban meghatározott adatkezelési célra tekintettel a Kupon elküldését követően addig kezeli, amíg a Játékos nem kéri személyes adatai törlését vagy nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez (Promóciós hírlevelek küldéséhez) adott hozzájárulását.

Az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz (akár a Szervező székhelye, akár a Játékos lakóhelye szerinti törvényszék) fordulhat a Játékos. A Szervező adatvédelmi azonosítója: NAIH-120907/2017.

A Játékosok egyúttal hozzájárulnak, hogy a Nyereményjáték során tanúsított rendelési szokásaikról a Szervező anonim, azaz oly módon, ami a Játékos személyes azonosítását nem teszi lehetővé, statisztikát tegyen közzé a Weboldalon vagy Facebook oldalán.

A Szervező adatkezelésére vonatkozó további tájékoztatás az alábbi linken érhető el: https://www.18vagyok.hu/adatkezelesi-tajekoztato

6. Információk a játékról

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó részletes információk a Weboldalon is elérhetők.

A résztvevők a Nyereményjátékkal kapcsolatos további információért, illetve esetleges panaszaikkal kapcsolatban a Viala Kft 1243 Budapest, Pf. 655 postai, vagy az info@netpincer.hu e-mail címre írhatnak.

7. Vegyes rendelkezések

A Játékos a Pályázat beküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A jelen Játékszabályzat módosításának, ideértve a Nyereményjáték felfüggesztését vagy visszavonását is, jogát a Szervező fenntartja. A Nyereményjáték részletes leírása és a jelen játékszabályzat letölthető a Weboldalról. Az esetleges módosításokról a Játékosok szintén ezen az oldalon értesülhetnek.

A Nyereményjátékban történő részvételt visszavonó nyilatkozatot a Nyereményjátékban részt vevő személyek az info@netpincer.hu email címen tehetnek.

A Játékszabályzatban foglalt részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a Kupon átvételét követően is – a Nyereményjátékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, online felületek, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, online felületeket, illetve az azokat működtető szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal és online felületek (e-mail beküldés, mobil applikációk) rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap, online felületek nem vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervezőnek a Nyereményjáték teljesítésével kapcsolatos, abból eredő vagy ahhoz kapcsolható mindennemű polgári jogi felelőssége a Ptk. 6:152. §-a és 6:526. §-a szerint engedélyezett keretek között korlátozott. Ennek megfelelően a Szervező a Nyereményjáték teljesítésével kapcsolatos, vagy annak következtében akár harmadik személyek, akár a Játékos oldalán bekövetkező bármilyen kár megtérítéséért való felelősségét kizárja (ide nem értve a szándékosan, továbbá az emberi életet, testi épséget, valamint egészséget megkárosító szerződésszegésért és károkozásért való felelősséget).

A levelező szerver által elküldött valamennyi, a Játékos által megadott email- címre küldött üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Nyereményjátékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

Budapest, 2017. szeptember 20.

Viala Kft.

Szervező